Chvátal Artex
PRODÁVANÉ ZNAČKY
Varta Russel Hobs Remington Salter Vivanco
KONTAKTY
Chvátal-Artex, s.r.o.
671 81 Nový Šaldorf 93
tel.fax: +420 515 22 29 32
e-mail: info@chvatal-artex.cz

Informační memorandum podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument poskytuje klientům informace o způsobu zpracování jejich osobních údajů a o právech s nimi souvisejících.

Správcem osobních údajů je Chvátal-Artex s.r.o. a zpracovává následující informace:

 • identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, osobní stav, číslo OP
 • kontaktní osobní údaje (trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • nezpracovává zvláštní kategorii osobních údajů, tzv. citlivé údaje (mimo povinnost stanovenou platnými právními předpisy)
Zpracování osobních údajů je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracování svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pří výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
Účel zpracování osobních údajů
Chvátal-Artex s.r.o. v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a mezích stanovených platnou právní úpravou, zejm. v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje k těmto účelům:
 • realizace smluvního vztahu
 • komunikace s klientem
 • naplnění zákona 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu.

Další informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány správcem v programech Money S3, MS Office, Outlook a mohou být poskytnuty v souladu se zákonem:
 • správě sociálního zabezpečení
 • zdravotním pojišťovnám
 • finančnímu úřadu
 • exekutorskému úřadu
 • dalším úřadům
Poučení o právech subjektů údajů
Subjekt údajů má:
 • právo na přístup k jeho osobním údajům
 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů (důvod stanovený obecným nařízením)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (důvod stanovený obecným nařízením)
 • právo vznést námitku
 • pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracování osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoli odvolat
Pokud se subjekt domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.