Chvátal Artex
PRODÁVANÉ ZNAČKY
Varta Russel Hobs Remington Salter Vivanco
KONTAKTY
Chvátal-Artex, s.r.o.
671 81 Nový Šaldorf 93
tel.fax: +420 515 22 29 32
e-mail: info@chvatal-artex.cz

Obchodní podmínky

V následujícím textu naleznete informace o naąem elektronickém obchodě. Pokud zde nenaleznete odpověď na svou otázku neváhejte a kontaktujte nás na naąí emailové adrese nebo telefonu - rádi Vám poradíme. Odesláním objednávky nebo převzetím objednaného zboží dáváte najevo souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

Vąeobecná ustanovení:

1. Prodávajícím je Chvátal-Artex,.s.r.o. (dále jen "prodávající").
2. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "kupující").

Objednávka:

1. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, pomocí SMS, případně e-mailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí kupující. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k poruąení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky:

1. Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu ąkodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu ąkody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajiątěním zboží doąlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

2. Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zruąit objednávku nebo její část v těchto případech:
* Bez udání důvodu, zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o daląím postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratąím možném termínu.
Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod):

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se vztahuje na neosobní doručení zboží.V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaąím číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zaąlete jej zpět na naąi adresu uvedenou v sekci kontakt, a to za následujících podmínek:

musí být v původním obalu,
nesmí nést známky použití,
musí být nepoąkozené,
musí být kompletní (včetně přísluąenství, záručního listu, návodu atd.),
s kopií dokladu o koupi.

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojiątěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění vąech výąe uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zaąleme složenkou nebo převodem na Váą účet, a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Nevrací se prokazatelná cena dopravného. Navrácena bude pouze částka za samotné zboží. V případě nesplnění některé z výąe uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamace a jejich uplatňování:
Viz. Záruční a reklamační podmínky.

Dodací podmínky:

1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratąím termínu, obvykle do 1-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta deląí po domluvě s kupujícím.
2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajiąťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku a záruční list. Rozvoz zboží zajiąťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozliąujeme podle zvoleného způsobu.
Konkrétní způsob dodání si zvolíte při vyplňování objednávky. Informace o cenách přepravy.
3. Dopravní poplatky mohou být nižąí, nikdy vąak nesmí být vyąąí než zde uvedené částky, pokud o tom nebyl kupující předem obeznámen patřičným způsobem.

Závěrečná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 01. září 2008. Řídí se jimi veąkeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího informování.

Reklamační podmínky

V následujícím textu naleznete informace o našem elektronickém obchodě. Pokud zde nenaleznete odpověď na svou otázku neváhejte a kontaktujte nás na naší emailové adrese nebo telefonu - rádi Vám poradíme. Odesláním objednávky nebo převzetím objednaného zboží dáváte najevo souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

Všeobecná ustanovení:

1. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od prodávajícího (dále jen "zboží") a v záruční době na něj kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
2. Prodávajícím je Chvátal-Artex,s.r.o.
3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu na koupi zboží, které je předmětem reklamace.
4. Tento reklamační řád je plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny tímto reklamačním řádem, se postupuje dle ustanovení tohoto zákona.

Záruční podmínky:

1. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za zboží. Není-li tam uvedena, je stanovena zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v zákoně.
2. Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
3. V případě, že se při užívání zboží kupujícímu vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem a uplatňovat reklamaci.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem a obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v obchodních podmínkách.

Vyřizování reklamací:

1. Ke každé reklamaci náleží žádost o reklamaci. V případě osobního předání reklamovaného zboží prodávajícímu je možné sepsat žádost o reklamaci až v kanceláři prodávajícího. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen ke zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci. Tuto žádost si může opatřit různými způsoby (stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání emailem či pozemní poštou).
2. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží v původním obalu spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s originálem záručního listu a žádost o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.
3. V případě, že kupující bude požadovat řešení reklamace formou opravy, má prodávající právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce.
4. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od doručení žádost o reklamaci na adresu kanceláře prodávajícího, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté reklamace vyřízena, vznikají kupujícímu stejná práva a povinnosti, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
5. Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s kupujícím.
6. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že: vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či použitím, nebo násilným poškozením,bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly.
7. Pokud bude reklamace označena prodávajícím za neoprávněnou, prodávající na své náklady zašle reklamované zboží zpět kupujícímu. Prodávající přiloží písemné odůvodnění zamítnutí reklamace kupujícího.
8. Prodávající vystaví kupujícímu servisní protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně datum přijetí reklamace, datum vyřízení reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění.

Závěrečná ustanovení:

1. V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané reklamace vzhledem k povaze zboží a vady.
2. Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 01. září 2008. Změny vyhrazeny.